ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ

ΦΗΦΙΑΚΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ

ψηφιακές λογικες πύλες

Η πύλη NOT
Η πύλη NOT έχει μία είσοδο και μία έξοδο που είναι ίση με το συμπλήρωμα της εισόδου.

Η πύλη AND
Η πύλη AND έχει δύο εισόδους και μία έξοδο που είναι “1”, αν και οι δύο είσοδοι είναι “1”.

Η πύλη OR
Η πύλη OR έχει δύο εισόδους και μία έξοδο που είναι “1”, αν τουλάχιστον μία από τις δύο εισόδους είναι “1”.

Η πύλη NAND
Η πύλη NAND προκύπτει από μία πύλη AND ακολουθούμενη από μία πύλη NOT. Η πύλη NAND έχει δύο εισόδους και μία έξοδο που είναι “1”, αν τουλάχιστον μία από τις δύο εισόδους είναι “0”.

Η πύλη NOR
Η πύλη NOR προκύπτει από μία πύλη OR ακολουθούμενη από μία πύλη NOT. Η πύλη NOR έχει δύο εισόδους και μία έξοδο που είναι “1”, αν και οι δύο είσοδοι είναι “0”.

Η πύλη XOR
Η πύλη XOR (exclusive OR) έχει δύο εισόδους και μία έξοδο που είναι “1”, αν οι δύο είσοδοι είναι διαφορετικές μεταξύ τους (για αυτό ονομάζεται και πύλη διαφωνίας ή σύγκρισης).

Η πύλη XNOR
Η πύλη XNOR (exclusive NOR) έχει δύο εισόδους και μία έξοδο που είναι “1”, αν οι δύο είσοδοι είναι ίσες.

 

 

 

 

 

Comments are closed.